20 december 2021 | Hypotheek en financieel, Nieuws, Woningmarkt

Coalitieakkoord 2021: focus op woningbouw, einde jubelton en verhuurderheffing

Het coalitieakkoord werd vorige week gepresenteerd door het nieuwe kabinet. De komende jaren wordt veel prioriteit gegeven aan het verbeteren van de woningmarkt. Zo moeten er onder andere zo’n 100.000 woningen per jaar worden bijgebouwd en komt er een minister van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening om gemeenten en provincies te ondersteunen. De plannen op een rij:

https://www.canva.com/design/DAFWImCPgWg/fDEq_4s7vfJcPcmrMobEdQ/edit?utm_content=DAFWImCPgWg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Nieuwbouw

Er moeten jaarlijks rond de 100.000 woningen worden gebouwd. Tweederde hiervan dienen betaalbare huur- en koopwoningen te zijn. Voor koopwoningen houdt dit in dat de focus komt te liggen op woningen tot de NHG-grens. Er komt speciale aandacht voor starters, senioren en middeninkomens. Om financiële knelpunten op te lossen worden de Woningbouwimpuls en het Volkshuisvestingsfonds verlengd. Woningbouw wordt onder andere versneld door innovaties – zoals het bouwen van prefab-woningen – te stimuleren. Ook wordt circulair bouwen gestimuleerd.

Minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening 

Er komt een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening (VRO), die gemeenten en provincies moet ondersteunen bij onder andere het kiezen van woningbouwlocaties. De minister voor VRO heeft een regiefunctie voor het ruimtelijk beleid.

Verhuurderheffing afgeschaft vanaf 2023

De verhuurderheffing wordt afgeschaft. De investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat moet door corporaties worden gebruikt voor de bouw van betaalbare huur- en flexwoningen, renovatie, verduurzaming en het verbeteren van de leefbaarheid in wijken. Hierover komen bindende afspraken.

Afschaffing jubelton 

De jubelton, een verruimde schenkingsvrijstelling, wordt afgeschaft. Deze belastingvrije schenking tot 100.000 euro konden jonge woningzoekenden bijvoorbeeld van hun ouders ontvangen voor de aankoop van een huis. Voor starters geldt overigens ook dat de actuele stand van de studieschuld bepalend wordt bij het aanvragen van een hypotheek. 

Verduurzaming 

De nieuwe minister voor Klimaat en Energie krijgt een klimaat- en transitiefonds van € 35 miljard voor de komende 10 jaar. Er komt een Nationaal Isolatieprogramma, waarmee in eerste instantie wordt gefocust op woningen die het slechtst geïsoleerd zijn. Ook installatie van hybride warmtepompen wordt gestimuleerd, onder ander door een subsidie voor huishoudens. Als tegenprestatie voor de afschaffing van de verhuurderheffing wordt de isolatienorm voor huurwoningen versneld ingevoerd. Op termijn mogen woningen met een slecht label niet meer verhuurd worden. De coalitie wil op wijkniveau inzetten op duurzame warmtenetten en het Warmtefonds wordt ingezet om het voor VvE’s en woningeigenaren makkelijker te maken om te verduurzamen.

Lees hier het volledige coalitieakkoord. 

Terug naar het overzicht